RODO

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych osobowych

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie 

98-285 Wróblew 15 

NIP 827-22-00-131, REGON 100335708,

 

E-MAIL: bp.wroblew@pbp.sieradz.pl

TEL. 43 828-66-01

 

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie przetwarza dane osobowe Czytelników w celu:

 1. wykonywania zadań związanych z udostępnieniem i ochroną zbiorów bibliotecznych zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  Dz. U. z 2018 r., poz. 574 ze zm.),
 2. w celach statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.)
 3. realizacji zadań Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

Przetwarzanie danych osobowych Czytelnika ww. celach nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO).

W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład oferta marketingowa, koniecznym będzie wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zadań przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie na rzecz Państwa, w tym udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe są przekazywane:

 1. podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,
 2. podmiotom prowadzącym serwer, na którym przechowywane są dane,
 3. podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych,
 4. podmiotom, którym należy udostępniać dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Państwa numer telefonu za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką wiadomości SMS.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.

 

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań placówki oświatowej związanej z procesem edukacji.

 

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, a także przez okres pięciu lat od dnia zaprzestania korzystania z usług świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie.

 

Posiadają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. żądania sprostowania danych,
 3. do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. do ograniczenia przetwarzania danych.

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane na podstawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:

 1. Korzystanie z imprez/wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie.

 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

 3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, Kronice, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 4. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej daną imprezę.

 5. Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Bibliotekę w celach przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.