Deklaracja dostępności

Dokument do pobrania

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zasoby mogą być niedostępne lub niezgodne z przyczyn takich jak:

         - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

         - niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,

         - struktura nie daje możliwości ingerencji w treść.

  • Część dokumentów nie posiada:

         - warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o   dostępności cyfrowej,

         - audio deskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

         - prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast),

         - część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, maja charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

  • Biblioteka posiada ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

         - na stronie jest możliwość: zmiany kontrastu oraz powiększenia wielkości liter na stronie,

         - jest wyszukiwarka: wpisz szukaną frazę,

         - można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklarację sporządzono dnia: 2019-09-08.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Pokora, adres poczty elektronicznej: bp.wroblew@pbp.sieradz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 438286601. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowego dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp..

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,

- sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie mieści się na I piętrze w budynku Urzędu Gminy Wróblew. Wejście do Biblioteki znajduje się po prawej stronie budynku, od strony wjazdu na parking. Do Biblioteki prowadza niskie schody z poręczą. Brak jest podjazdu, tak więc budynek od strony parkingu nie pozwala na dostęp osobom na wózkach inwalidzkich, mimo, że Biblioteka posiada szerokie drzwi. Jest możliwość wejścia do Biblioteki przez Urząd Gminy. Przy budynku Urzędu Gminy jest podjazd dla osób na wózku inwalidzkim. Szerokość korytarza umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Brak windy uniemożliwia wjazd na piętro budynku. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Parking przy budynku Urzędu Gminy, w którym mieści się Biblioteka posiada miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza migowego.

Aplikacje

Placówka nie posiada dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne.