O naszej Gminie

Gmina Wróblew

Biblioteka

Położona jest na Nizinie Południowo-Wielkopolskiej, w mezoregionie Wysoczyzny Złoczewskiej, a nieznaczne fragmenty na wschodzie znajdują się w Kotlinie Sieradzkiej. Znaczny obszar posiada mało urozmaicona rzeźbę terenu określoną jako płaskorówninną oraz niskofalistą i niskopagórkowatą i trudno tutaj jest rywalizować z terenami górskimi czy nadmorskimi.

W Smardzewie rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego, który oprócz właściwości ochronnych przed powodzią będzie atrakcją turystyczną naszej gminy.
Gmina Wróblew jest jedną ze 177 gmin województwa łódzkiego oraz jedną z 11 powiatu sieradzkiego. Położona jest w zachodniej części województwa łódzkiego, a w środkowej powiatu sieradzkiego. Gmina sąsiaduje od zachodu z gminą Błaszki, od północy z Gminą Warta, od wschodu z miastem i gminą Sieradz Powierzchnia: 113 km2 (7,6% pow. powiatu i 0,62 pow. woj.). Ludność: 6239 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2010r.).

Skład gminy: 24 sołectwa (Bliźniew, Charłupia Wielka, Dąbrówka, Drzązna, Dziebędów, Gęsówka, Inczew, Józefów, Kobierzycko, Kościerzyn, Ocin, Oraczew, Próchna, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Sędzice, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Smardzew, Tubądzin, Tworkowizna, Wągłczew, Wróblew., a w nich 30 wsi oraz 4 parafie: Charłupia Wielka, Tubądzin, Wągłczew i Wróblew.
Rzeki i inne zbiorowiska wodne: Myja (23,5 km, uchodzi bezpośrednio do rzeki Warty), Swędrnianka (dopływ Prosny), cieki wodne oraz rowy otwarte o okresowym wodostanie. Liczne stawy m.in. w Tubądzinie, w Charłupi Wielkiej).
Zbiornik wodny Smardzew
Na gruntach wsi : Charłupia Wielka i Drzązna gm. Wróblew oraz wsi Kłocko gm. Sieradz powstaje zbiornik wodny (retencyjny) Smardzew. Realizatorem inwestycji jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.
Plac pod budowę przekazano w grudniu 2008 r.
Na terenie budowy w czasie wykopów odkryto grodzisko z przełomu XIX i XV w.
Zbiornik wodny będzie drugim co do wielkości, po Jeziorsku (4.200 ha), w naszym regionie. Ma mieć minimalnie 60 ha powierzchni, a maksymalnie nawet 65. Jego głębokość ma dochodzić do 4,5 metra, zaś długość zapory czołowej 369 metrów. Po zaporze przebiegać będzie droga powiatowa, mająca ponad 1.200 metrów.
Prace nad budową zbiornika mają się zakończyć w 2012 roku.
Zbiornik „Smardzew” będzie wspaniałym miejscem do wypoczynku i rekreacji dla wszystkich szukających wytchnienia od dnia codziennego.
Warunki klimatyczne: średnia roczna temperatura powietrza wynosi 80C, najzimniejszym miesiącem jest luty – 2,40C, najcieplejszym lipiec +18,60C. Przeciętna długość okresu wegetacyjnego waha się od 216-240 dni. Średnie roczne opady wynoszą w granicach 550-575 mm.
Surowce mineralne: złoża kopalin użytecznych znajdują się tu w osadach czwartorzędowych rozpoznane 3 złoża kruszywa naturalnego: Rakowice-Mantyki, Inczew, Smardzew.
Krajobraz: kompleksy leśne skoncentrowane są przede wszystkim w południowo-zachodniej części gminy. Łączna ich powierzchnia wynosi 811,9 ha, co stanowi 7,2% ogólnej powierzchni. Lasy państwowe zajmują 233,9 ha i są administrowane przez nadleśnictwa: Nadleśnictwo Złoczew i Leśnictwo Oraczew. Lasy prywatne zajmują 578,0 ha.
Rolnictwo
Korzystne są warunki klimatyczne. Przeciętna długość okresu wegetacyjnego waha się w granicach 216 - 240 dni. Względnie korzystnie przedstawiają się stosunki wodne na obszarze gminy, gdyż średnie roczne opady wahają się od 550 mm do 575 mm. Większość obszaru gminy pokrywają gleby bielicowe i pseudobielicowe wykształcone z ubogich piaskowych skał macierzystych o niskiej żyzności oraz gleby brunatne wykształcone z glin i piasków gliniastych moreny dennej. Przeważają kompleksy rolniczej przydatności gleb - żytni dobry i pszenno-żytni. Na obszarze gminy przeważają gleby o dobrej i średniej klasie bonitacyjnej III i IV, które stanowią 69,1% ogólnej powierzchni, a tylko 28,2 %, to gleby słabe V i VI klasy bonitacyjnej. Gleby II klasy występują na niewielkiej powierzchnii zajmują niespełna 2%. Współczynnik jakości i przydatności rolniczej gleb nie jest wysoki i wg IUNG w Puławach wynosi 50,9 punktu. Grunty orne i sady stanowią 69 % powierzchni gminy.
Powierzchnia uprawy zbóż w indywidualnych gospodarstwach rolnych wynosiła 3039 ha (39,7% ogółu upraw), z tego żyto stanowiło 50,9%, pszenica 39,5% Dobre warunki do uprawy ziemniaka (około 4000 ha tj. 52,0% ogólnej pow. upraw) powodują, że jest on jedną z głównych roślin towarowych uprawianych w gminie. Około 90% uprawianych ziemniaków to ziemniaki jadalne, z których 47% uprawianych jest na wczesny zbiór.
Gospodarka
Gmina Wróblew położona jest przy głównych szlakach komunikacyjnych, co sprzyja rozwojowi drobnej przedsiębiorczości. Większość podmiotów gospodarczych to firmy prywatne. Zajmują się one handlem, rzemiosłem, usługami i produkcją.
Są to niewielkie zakłady przemysłowe, zatrudniające miejscową ludność.
Kultura
Na terenie gminy działają dwie placówki kultury:
- Gminna Biblioteka Publiczna
- Gminny Ośrodek Kultury.
Biblioteka - w pełni skomputeryzowana, oprócz zadań statutowych zajmuję się też inną działalnością kulturalną promującą gminę i sama placówkę. W cyklu Cudze chwalicie, swego nie znacie.. zorganizowała w ciągu 12 lat 13 wystaw twórców-amatorów z gmin Wróblew, przedstawiając ich prace plastyczne, hafty, rzeźby, grafiki, ikony, malarstwo, kolekcjonerstwo. Dla każdego twórcy wydany został folder. Również wydane są druki okolicznościowe związane z rocznicami znanych osobistości , bądź przez jakiś okres zamieszkałych, jak Władysław Stanisław Reymont,  Ignacja Piątkowska, Jerzy Kaczmarek, Kazimierz Walewski, Andrzej Śniegula..itp.

http://www.gbp-wroblew.pl/wydawnictwa

W swej działalności biblioteka organizuje także rajdy rowerowe po naszej gminie, zbiera stare fotografie, które potem wykorzystuje do wydawania kalendarzy czy zrobienia prezentacji multimedialnej. Na swoim koncie ma też przedstawienia teatralne, konkursy fotograficzne ukazujące naszą gminę, plastyczne, pielęgnujące naszą obyczajowość i tradycję. Tutaj też działa Punkt Informacji Europejskiej, który w swej działalności wykorzystuje materiały gromadzone samodzielnie i te dostępne na stronach internetowych. Wiele cennych materiałów dostarczył placówce Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, przesyłając książki, broszury i dokumenty elektroniczne. 

W Gminnym Ośrodku Kultury działają zespoły: zespół śpiewaczy Wróblewianie, kapela Kumpele-Wróbele, zespół tańca współczesnego Szał, grupa rytmiczna Wróbelki, grupa wokalna i orkiestra dęta. Swoimi występami uświetniają uroczystości gminne, powiatowe i kościelne.
GOK jest także organizatorem cyklicznych imprez jak Przegląd Piosenki Biesiadnej na przełomie stycznia i lutego i Dni Gminy Wróblew – czerwiec, lipiec. Imprezy te mają na celu przybliżenie gminy turystom i kultywowanie tradycji.

 Zabytki
W rejestrze zabytków architektury i budownictwo ujęto 14 obiektów. Ze szczególnie cennych zabytków wymienić należy:
- XVIII-wieczne założenie dworsko-parkowe w Tubądzinie o cechach wczesnoklasycystycznych – obecnie Muzeum Walewskich w Tubądzinie,
- założenia dworsko-parkowe w Kościerzynie zbudowane w tzw. „stylu narodowym” w XIX w. – obecnie ŁODR w Kościerzynie,
- założenie pałacowo-parkowe w Inczewie pochodzące z XIX w.,
- wiatrak typu koźlak w Sadokrzycach,
- kościół p.w. św. Klemensa z Zespołem Klasztornym Kanoników Regularnych (Bożogrobców) w Wągłczewie,
- kościół p.w. św. Wawrzyńca w Tubądzinie,
- kościół p.w. św. Bartłomieja w Charłupi Wielkiej,
- kościół p.w. św. Piotra i Pawła we Wróblewie – kościół przebudowany w XIX w. przez górali sprowadzonych tu z Zakopanego.
XVII - wieczny dwór w Charłupi Wielkiej, w którym w latach 1912-1913 żył i tworzył Władysław Stanisław Reymont – dziś bezklasowy zabytek.
Oświata
Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły: Szkoła Podstawowa im Władysława Stanisława Reymonta w Charłupi Wielkiej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie, Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym, Publiczne Gimnazjum we Wróblewie.
W Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej istnieje Izba Regionalna, w której znajdują się eksponaty potwierdzające historię i obyczaje wsi polskiej. Natomiast w Gimnazjum we Wróblewie obejrzeć można  Izbę Regionalną ukazującą dawną izbę chłopska.

 Przedszkola: im. Wróbelka-Elemelka we Wróblewie w budynku byłej Szkoły Podstawowej im. Ignacji Piątkowskiej, w Wągłczewie i Słomkowie Mokrym.
Służba zdrowia
Opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy sprawuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wróblewie oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia w Charłupi Wielkiej.
Zaopatrzenie w wodę
Gmina Wróblew zwodociągowania jest w 97%. Na terenie gminy znajdują się trzy ujęcia wody: Charłupia Wielka, Słomków Mokry, Wróblew.
Gospodarka odpadami:
Na terenie gminy nie posiadamy wysypiska śmieci. Wywozem odpadów komunalnych stałych zajmuje się Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli.
Sport
Na terenie gminy działaja kluby sportowe:
- Ludowy Klub Sportowy Kobierzycko – piłka nożna
- Ludowy Klub Sportowy Słomków – piłka nożna
- Ludowy Klub Sportowy Tubądzin – piłka nożna
- Klub Sportowy Wągłczew – piłka nożna
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy MODLISZKI Słomków – piłka nożna
Pożarnictwo
Na terenie Gminy Wróblew funkcjonują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Bliźniew, OSP Charłupia Wielka, OSP Drzązna, OSP Dziebędów, OSP Inczew, OSP Kobierzycko, OSP Kościerzyn, OSP Oraczew, OSP Rowy, OSP Sadokrzyce, OSP Sędziwe, OSP Słomków Mokry, OSP Słomków Suchy, OSP Smardzew, OSP Tubądzin, OSP Wągłczew, OSP Wróblew.
Turystyka
Gmina Wróblew jest atrakcyjna zarówno pod względem przyrodniczym jak i kulturowym. Na jej obszarze istnieją szanse na rozwój turystyki zarówno wypoczynkowej jak i krajoznawczej. Obecnie na terenie gminy odbywają się cykliczne imprezy jak Przegląd Piosenki Biesiadnej na przełomie stycznia i lutego oraz Dni Gminy Wróblew – czerwiec, lipiec.
Wszystkie te imprezy mają na celu przybliżenie gminy turystom i kultywowanie obecnych tu tradycji.
Przez środek Gminy przebiega zielony szlak turystyczny – Szlak im. Władysława Stanisława Reymonta, poświęcony pamięci wybitnego pisarza, laureata nagrody Nobla, a także mieszkańca tej ziemi. Łączy on miejscowości związane z pobytem pisarza, a jednocześnie pozwala poznać krajobraz i zabytki tej części województwa łódzkiego. Szlak ma długość 34 km i można go pokonać pieszo, rowerem lub samochodem: Warta - Małków – Gołuchy - Tubądzin – Inczew – Sędzice – Kobierzycko – Ocin – Wróblew – Dąbrówka – Oraczew – Charłupia Wielka – Sieradz.
Na terenie gminy znajduje się też 15 km ścieżek rowerowych będących częścią składową szlaku rowerowego „Sieradzka eSka” otwartego 8 maja 2004 r. Szlak łączy piękno krajobrazu i walory kulturowe z niezbędna infrastrukturą. Każdy miłośnik ruchu na świeżym powietrzu znajdzie tu coś dla siebie – piękno przyrody, pamiątki historyczne, miejsca do wypoczynku i relaksu. Trasa tego szlaku stanowiła podstawę do powołania w 2009 r. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Szlakiem Sieradzkiej E-ski łączącego cztery gminy: Wróblew, Brzeźnio, Brąszewice i Złoczew.
Gmina Wróblew posiada potencjał, aby stać się miejscem weekendowego wypoczynku mieszkańców pobliskich miast. Rozwój turystyki przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy dla mieszkańców gminy. Rekreacji mogłaby sprzyjać cisza, spokój, oddalenie od miast oraz nastawione na ekstensywną produkcję rolnictwo.